SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główneSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGUPlacówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu
Regionalnym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E

***
!!!  INFORMACJA DLA RODZICÓW  !!!

dotycząca
dofinansowania do posiłków w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.


Informuję, że w naszym mieście  jest realizowany program osłonowy „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu
jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży    z rodzin  o niskich dochodach.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/562/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG, z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014/2020”, obecne kryterium dochodowe, podwyższone do 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,  wynosi 684,00 zł na osobę  w rodzinie.

W ramach programu udziela się pomocy w szczególności:

- dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają kryterium dochodowe, aby ubiegać się o sfinansowanie posiłków, zapewnianych przez przedszkola / szkoły prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej, w celu  wypełnienia i złożenia wniosku  o dożywianie dziecka.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek


***

Na postawie § 5 ust.1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkonego dniem 05 czerwca 2015 r. (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu od bywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

***
SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych przez Gminę Miasta Kołobrzeg.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY – ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI W OKRUSZU. STOP DLA ALKOHOLU, PAPIEROSÓW I NARKOTYKÓW W NASZYM ŻYCIU

więcej

***

Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki na rok 2014.

więcej
______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego