SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

SZKOŁA        INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

MISJA SZKOŁY
Działamy po to, aby:
Nasi uczniowie  mieli jak najlepsze warunki rozwoju
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem
Pracownicy szkoły  mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku

___________________________________________________


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGUPlacówka istnieje od 1987 roku.

Z dniem 4 lipca 2016 roku Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwaliła, iż w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek" wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1.
2. Gimnazjum Specjalne Nr 1.
3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
4. Gimnazjum Specjalne  Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

    

SZKOŁA       INTERNAT


***

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Kołobrzegu ogłasza nabór uczniów do klas szkoły podstawowej.

  • Nasza placówka to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu:   umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • Posiadamy internat, stołówkę i świetlicę.
  • Na zajęciach realizujemy treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.
  • Nasi uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  • Uczęszczają na zajęcia specjalistyczne:  logopedia, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja rewalidacja indywidualna.
  • W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

 
W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

Oprócz działań skierowanych na edukację dbamy o aktywne uczestnictwo naszych podopiecznych w życiu społecznym. Organizujemy szereg imprez i uroczystości odbywających się w szkole jak i poza szkołą. Uczestniczymy w imprezach organizowanych na terenie miasta i naszego województwa.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Broszurka:***
Zadania SOSW „Okruszek” w zakresie wychowania wynikające z Programu Wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017
1. Budowanie prawidłowych relacji między rodziną dziecka, a pracownikami ośrodka.
2. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka.
3. Kształtowanie nawyku właściwego odbioru i wykorzystywania komputera, Internetu, multimediów.
4. Przyswajanie obowiązujących norm funkcjonowania społecznego.
5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

***

© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego