SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główne

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:
Nasi uczniowie  mieli jak najlepsze warunki rozwoju
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem
Pracownicy szkoły  mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku

___________________________________________________


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU
Placówka istniejąca od 1987 roku.


Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu
Regionalnym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na facebook -u!

SZKOŁA:                                     INTERNAT:


                               
I N F O R M A C J E


***

W tym roku szkolnym nasza placówka otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w kwocie 3250 złotych na realizację działań - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w 2016 r.
Realizacja działań obejmuje projekty:


„Twoje życie - twój wybór”


Za pomocą aktywnych technik przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, dopalacze,  alkohol, nikotyna, agresja). Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw  i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
Cele terapeutyczne projektu:

 • dostarczenie młodzieży doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści oraz doświadczeń,

 • odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych,

 • aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych,

 • dotarcie do grup podwyższonego ryzyka - dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, wskazanie im właściwych wzorców i norm oraz postaw moralnych,

 • ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi,

 • usprawnienie relacji rodzic - dziecko.


Projekt będzie realizowany w formie:

 • spektaklu profilaktycznego

 • programu  Stowarzyszenia Arka Noego

 • programu dla gimnazjum „Potrafię być sobą”

 • programu dla gimnazjum „Nie daj się oszukać dopalacze to też narkotyki”

 • programu profilaktyczno – edukacyjnego „Cukierki”.


Suma dofinansowania – 1680 zł

                                                                                Koordynator projektu:
                                                                                Monika Tyszkiewicz  - Machnio
                                                                                Anna Leśniewska


Projekt „Smakuj życie w każdym wieku bez alkoholu” sfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg


Założeniem projektu „Smakuj życie w każdym wieku bez alkoholu” jest integracja międzypokoleniowa. Zakłada ona współpracę pomiędzy wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-21 lat z seniorami z Uniwersytetu III wieku. Projekt składa się z 7 etapów w ramach, których organizowane będą: zajęcia profilaktyczne, warsztaty z przepisem na dobrą zabawę bez alkoholu oraz spotkanie międzypokoleniowe przy grillu, jako podsumowanie projektu.

Cele projektu:
• ochrona wychowanków przed zażywaniem alkoholu,
• dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych
z uzależnieniem od alkoholu,
• wypracowanie umiejętności odmawiania, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
• wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości,
• promowanie zdrowego stylu życia i postaw asertywnych w walce z alkoholem,
• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
• kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego;


Projekt zakłada:
1. Zajęcia profilaktyczne - „Życie bez alkoholu smakuje lepiej”.
2. Warsztaty lepienia w glinie – Pracownia ceramiki unikatowej w Kołobrzegu
3. Neurobik, czyli fitness umysłu, czyli wspólne z seniorami układanie puzzli
    i czas na gry zręcznościowe.
4. Warsztaty w glinie – malowanie wypalonych form wykonanych dwa tygodnie wcześniej - Pracownia ceramiki unikatowej w Kołobrzegu.
5. „Coś dla ciała – zumba dla każdego, czyli warsztaty zumby dla najmłodszych
    i troszeczkę starszych.
6. „Wspólne święto: matek, ojców i dzieci”, czyli warsztaty rękodzieła bez względu na wiek.
7. Piknik z grillem i podsumowanie projektu.

Suma dofinansowania – 1350,00 zł.


                                                                                                   Koordynator projektu:  
                                                                                                                       Elżbieta Wolska - Grębosz


„Zajęcia na pływalni”


Projekt profilaktyczno – terapeutyczno – wychowawczy sfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick, ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości. Usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego. Projekt dostosowany jest do możliwości psychoruchowych uczniów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i odbywają się na pływalni ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową w wodzie z generalizacją jej w życiu codziennym.


Celem projektu jest promowanie zajęć na basenie jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w odniesieniu do negatywnych wzorców środowiska rodzinnego.
Cele terapeutyczne projektu:
Nabycie przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o własne bezpieczeństwo,

 • wykorzystania i stosowania pozytywnych wzorców w zachowaniu,

 • radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i sposobów rozładowania agresji,

 • nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

 • nabycie umiejętności utrzymania się na wodzie i oswojenie ze środowiskiem wodnym jako alternatywnej formy  spędzania wolnego czasu,

 • nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

 • nabycie prawidłowego zachowania się i właściwych reakcji podczas zajęć na basenie  -  w miejscu publicznym, ogólnie dostępnym,

 • nabycie umiejętności w zakresie samodzielności i samoobsługi,

 • nabycie umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.


Suma dofinansowania
- 220 zł

                                                                                                         Koordynator projektu:
Rodosław Michałowski


***
Zarządzenie w sprawie dni wolnych odrabianych w sobotę. --- (.pdf) otwórz

***
Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki. - (.pdf) otwórz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego