SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Grafika: Misja szkoły
Grafika: szkoła
Szkoła istnieje od 1987 roku

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek*

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek**

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.
W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

Podstawa prawna:
*Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
**Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.


INFORMACJE
***
Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego kanału Youtube, suskrybowania i lajkowania filmów:
Grafika: YouTube
***

***
AWARIA CENTALI TELEFONICZNEJ W SZKOLE!W związku z awarią centrali telefonicznej w szkole
kontakt telefoniczny jedynie pod telefonami komórkowymi:
+48 600 486 521 - dyrektor Helena Rudzis-Gruchała
+48 791 274 704 - wicedyrektor Dariusz Wojciechowski
Przepraszamy za utrudnienia.
***
Grafika Lekcja "Enter"

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Podczas bezpłatnych szkoleń nasi nauczyciele dowiedzą się:
- jak wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
- odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
- korzystać z aktywizujących metod nauczania,
- urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
- tworzyć własne treści cyfrowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. Prowadzony jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcji.

***
Od poniedziałku (30.05.2022) z okazji Dnia Dziecka można obejrzeć wystawę fotograficzną
(przy deptaku od strony ulicy Rzecznej)
"Nasi uczniowie"
wykonaną w ramach Zespołu do Spraw Promocji Ośrodka oraz innowacji pedagogicznej: "Wykorzystanie kompterów do tworzenia sztuki i rzeczy użytkowych". Autorami zdjęć wykonanych podczas zajęć komputerowych są uczniowie, a autorem fotomontaży jest nauczyciel Krzysztof Biełooki.

Grafika: wystawa "Nasi uczniowie"
***
Szanowni Państwo
na podstawie komunikatu NFZ oraz informacji Urzędu Miasta Kołobrzeg informuję,
że ruszyła kampania promocji ośrodków systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W Kołobrzegu świadczeń zdrowotnych będzie udzielała poradnia w InterMedical, ul. Łopuskiego 52. Numer telefonu do ośrodka w Kołobrzegu: 663 891 503. Ośrodek ruszył od poniedziałku 8 listopada 2021 r. Uruchomiona zostaje także bezpłatna infolinia pomocowa dla dzieci i młodzieży czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu: 800 12 12 12. Będą tam prowadzone działania skierowane do dzieci i młodzieży w kryzysie. Z założenia będą one kontynuacją pracy psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych. Dziecko będzie mogło skorzystać z poradni także w przypadku niekorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, nie są wymagane żadne skierowania.

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, w ramach pomocy oferowanej
w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
-porada psychologiczna diagnostyczna
-porada psychologiczna
-sesja psychoterapii indywidualnej
-sesja psychoterapii rodzinnej
-sesja psychoterapii grupowej
-sesja wsparcia psychospołecznego
-wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
Z poważaniem
Kamilla Winiecka
Pedagog

***
Prosimy rodziców o zapoznanie się z informacją
na temat szczepień organizowanych w szkołach.
Otwóz link do kuratorium w Szczecinie - link
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego - link
***
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021) - otwórz pdf
***
Informacja dla rodziców/opiekunów
dzieci uczestniczących w Programie dla szkół - otwórz pdf
***
Uchwała Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Okruszek"
w Kołobrzegu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczacej ustalenia dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktycznyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Dni wolne: 12 listopada 2021 - piątek, 7 stycznia 2022 - piątek, 2 maja 2022 - poniedziałek, 17 czerwca 2022 - piątek
***
***
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikem MEN dla rodziców
i nauczycieli o kształceniu na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej:
***
Prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami
***
Wskazówki dla rodzica.
***
Wskazówki dla ucznia.
***
Plakat o koronawirusie ze strony Ministerstwa Zdrowia
***
Plakat o bezpieczeństwie o koronawirusie ze strony Ministerstwa Zdrowia
***

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
5. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
7. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Źródło:

***
© Copyright 2021 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego