SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główneSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGUPlacówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu
Regionalnym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E15 kwietnia (środa) o godzinie 8.30 odbędzie się spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Bella” zrealizowany przez Teatr Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy.
Spotkanie sfinansowane jest ze środków Gminy Miasta Kołobrzeg w ramach prowadzonego projektu
„I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii- alkoholizmowi - przemocy” .
Osoba odpowiedzialna: Monika Tyszkiewicz-Machnio


***

W roku szkolnym 2014/2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2000 złotych na realizację projektu profilaktycznego „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii alkoholizmowi przemocy” finansowanego ze środków pochodzących z dotacji Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 Rozdz. 85153 Zwalczanie Narkomanii/ 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.
Realizacja działań obejmuje:
1. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Bella” zrealizowany przez Teatr Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy.
2. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Diabelski młyn” w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, narkotykom, nikotynie, alkoholowi.
3. „Młodzież wolna od uzależnień”
Program profilaktyczny autorstwa Ośrodka Metodycznego KKWR w Warszawie Filia w Koszalinie.
Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
4. Program profilaktyczny
„Jak radzić sobie z własną złością” realizowany przez Ośrodek Metodyczny KKWR Filia Koszalin mający na celu zapoznanie uczestników i wyuczenie ich akceptowanych form wyrażania swojej złości, zaprezentowanie skutecznych metod asertywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Monika Tyszkiewicz-Machnio


***
!!!  INFORMACJA DLA RODZICÓW  !!!

dotycząca
dofinansowania do posiłków w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.


Informuję, że w naszym mieście  jest realizowany program osłonowy „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu
jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży    z rodzin  o niskich dochodach.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/562/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG, z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014/2020”, obecne kryterium dochodowe, podwyższone do 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,  wynosi 684,00 zł na osobę  w rodzinie.

W ramach programu udziela się pomocy w szczególności:

- dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają kryterium dochodowe, aby ubiegać się o sfinansowanie posiłków, zapewnianych przez przedszkola / szkoły prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej, w celu  wypełnienia i złożenia wniosku  o dożywianie dziecka.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek


***

Na postawie § 5 ust.1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkonego dniem 05 czerwca 2015 r. (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu od bywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.


***

Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki na rok 2014.

więcej

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego